KAP 3: Styringsdokument

«Leverandøren skal påse at det finnes et sentralt styringsdokument for prosjektet, og gi en vurdering av om dette gir et tilstrekkelig grunnlag for usikkerhetsvurderingen og for den etterfølgende styringen av prosjektet. For prosjekter som har vært gjennom KS1 skal det vurderes hvorvidt føringene for arbeidet med styringsdokumentet er fulgt opp, eventuelt om noen av forutsetningene har endret seg. Mangler må påpekes konkret slik at fagdepartementet kan få sørget for nødvendig oppretting/utfylling av dokumentet. Dette må være avklart før Leverandøren går videre».

Sitat fra «Rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ», Finansdepartementet juni 2005

Et styringsdokument skal gi en oversikt over alle sentrale forhold i et prosjekt, på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter.

De viktigste punktene i styringsdokumentet er en konsis beskrivelse av:

Overordnede rammer

• Hensikt, krav og hovedkonsept

• Prosjektmål

• Kritiske suksessfaktorer

• Rammebetingelser

• Grensesnitt Prosjektstrategi

• Strategi for styring av usikkerhet

• Gjennomføringsstrategi

• Kontraktsstrategi

• Organisering og ansvarsdeling

Prosjektstyringsbasis

• Arbeidsomfang, herunder endringsstyring

• Prosjektnedbrytningsstruktur PNS

• Kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan

• Tidsplan

• Kvalitetssikring

Et godt styringsdokument må ha en balansert fremstilling av punktene, og tydeliggjøre årsakssammenhengen mellom prosjektets hensikt, mål, kritiske suksessfaktorer, strategier og styringsgrunnlag. Under følger en punktvis sjekkliste med forklaring på de mest sentrale kravene som stilles til prosjektenes sentrale styringsdokument. Det understrekes at det vil være et samspill i utarbeidelsen av de ulike elementene i styringsdokumentet slik at et punkt som står listet nedenfor et annet godt kan ha innvirkning på punktet over.

[simpay id="268"]