De overordnede rammene for prosjektet – kartlegge rammebetingelser og utarbeide prosjektmål

De overordnede rammene beskriver hensikten med prosjektet og definerer målsetninger, krav og rammebetingelser prosjektet må gjennomføres innenfor. Punktene under beskriver hvilke konkrete krav som bør stilles.

Hensikt, krav og hovedkonsept

En beskrivelse av prosjektets overordnede hensikt og bakgrunn for prosjektet, herunder en vurdering av de viktigste interessentenes forventninger til prosjektet. Videre må det finnes en oversikt over de viktigste kravene som stilles til prosjektet for å oppnå hensikten som beskrevet over, og en overordnet beskrivelse av det valgte konseptet som prosjektet bygger på. Dette kan inkludere beskrivelse av ytelse, lokalisering, avstander, delprosjekter, og meget overordnede tekniske parametere (antall, mengder, størrelse osv.).

Prosjektmål

Målene beskriver hva prosjektet konkret skal oppnå, i form av et målhierarki som beskriver samfunnsmål, effektmål og resultatmål.

Samfunnsmålene beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under, og er derfor knyttet til prosjektets virkning på samfunnet, ofte uttrykt i form av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Effektmålene er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne, ofte uttrykt i form av kapasitet, regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser etc.

Resultatmålene (alltid ytelse, kostnad og tid, eventuelt supplert med andre relevante parametere, eksempelvis omdømme og helse/miljø/sikkerhet) er knyttet til løsningen som prosjektet skal frembringe.

Prosjektmål må være klare og retningsgivende, og det vil bli lagt vekt på om målene er:

• spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske og tidsavgrensede (SMART-kriteriet)

• prioriterte, spesielt der de trekker i ulike retninger (f.eks. omfang – kostnad – tid)

• ikke for mange i antall (målforvirring)

• separert fra kritiske suksessfaktorer og rammebetingelser (ikke blandet sammen).

Mål på et høyere nivå vil alltid ha prioritet fremfor mål på et lavere nivå, og en optimalisering av prosjektet i forhold til samfunns- og effektmålene vil derfor lett kunne føre til endrede resultatmål.

Prosjektkulturen sett i erspektiv
[simpay id="268"]