Eksempel på prosjektmål

En tydeliggjøring av kravene til prosjektmålene kan vises gjennom et fiktivt eksempel:

Ut fra et behov for mer effektiv transport av mennesker i en region, spesielt i rushtiden, er det etablert et prosjekt for forbedring av kapasiteten på veinettet mellom stedene A og B, ved å bygge en ny vei med høyere kapasitet og kortere kjørestrekning enn den gamle. Målene er listet i prioritert rekkefølge fra topp til bunn:

Samfunnsmål

• Redusert uproduktiv tidsbruk lokalt og regionalt, men også nasjonalt, slik at prosjektet fremstår med en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 0,2 (netto nytte pr. budsjettkrone) eller bedre.

Effektmål

• Redusert kjøretid mellom A og B i rushtiden med 2 min. 30 s. gitt trafikkmengden i et referanseår.

• Redusert ulykkesfrekvens på strekningen fra syv til maksimalt tre hendelser pr. år innen første driftsår.

• Brukertilfredshet skal være over 80 prosent, og nabo- og interessenttilfredshet over 75 prosent.

Resultatmål

• Ny motorveg klasse H1 (kapasitet 20 000 ÅDT) bygget mellom A og B i henhold til kravene i prosjektavtalen.

• Skadehyppighet (H-verdi) for alt personell i forbindelse med anleggsfasen skal være under åtte.

• Kostnad skal være lavere enn 500 mill. NOK.

• Idriftsettelse innen en spesifikk dato.

For enkelte prosjekter med sammensatte krav til ytelse kan det være hensiktsmessig å definere et sett med resultatindikatorer for å gjøre ytelsesmålene etterprøvbare. Resultatindikatorene må grupperes i henhold til respektive ytelsesmål og være definert slik at de er målbare.

[simpay id="268"]