Feller å gå i ved implementering av prosjekteierstyring

Her er noen feller man kan gå når man implementerer prosjekteierstyring i organisasjonen.

  • Prosjekteierstyringen er ikke samkjørt. Hver enkelt prosjekteier driver prosjekteierstyring basert kun på egen erfaring og forståelse.
  • Prosjekteierstyringen kan bli for operativ og detaljert.
  • Prosjekteier opererer som prosjektleder.
  • Grensesnittet mellom prosjekteier og prosjektleder blir utydelig.
  • Prosjekteier innhenter ikke råd fra prosjektleder og prosjektorganisasjonen.
  • Prosjekteier gir ordre og krav til prosjektene, uten å lytte.
  • Beslutninger og vurderinger som gjøres er «hemmelig» og forstås ikke av prosjektorganisasjonen.
  • Prosjekteierstyring anerkjennes ikke som et eget fagområde og blir neglisjert i arbeid med strategi og kompetanseutvikling.
  • Prosjekteierstyring fremstår som statisk og det gjøres ikke kontinuerlig læring gjennom kompetanseheving og erfaringsdeling.

Hvis man går i disse fellene kan det medføre at prosjekteierstyringen fremstår som utydelig, lite samkjørt og lite konsekvent for kunder og egne prosjektledere.
Hensikten med prosjekteierstyring og prosjekteiers rolle kan bli utydelig.

[simpay id="268"]