Styringsdokument i tidlige faser

Det sentrale styringsdokumentet bør følge prosjektene i alle deres faser, også før kvalitetssikring blir iverksatt. Kravene til innhold vil prinsipielt være de samme som beskrevet i denne veilederen. I tidlig fase er det imidlertid naturlig at overordnede forhold vektlegges sterkere og at detaljeringen av strategier og styringsbasis er noe lavere enn i de senere fasene av prosjektene.

Noen stikkord om overordnede forhold som bør vektlegges sterkere i tidlig fase:

• Samfunnsmessig behov for prosjektet

• Dokumentasjon av ulike løsningsalternativer

• Grunnlag for prioritering og valg av løsning

• Samfunnsøkonomisk nyttekostnadsanalyse (NKA)

• Formålseffektivitet ved valg av løsning

• Kostnadseffektivitet ved valg av løsning

• Behov for fleksibilitet ved valg av løsning

• Behov for robusthet ved valg av løsning

• Overordnede strategier i etaten

• Overordnede rammebetingelser

• Overordnede grensesnitt Noen stikkord om forhold som det er naturlig å beskrive på et grovere detaljeringsnivå:

• Prosjektstrategier: Kun hovedstrategier beskrives

• Arbeidsomfang: Beskrives med grove parametere

• Kostnadsoverslag: Parametriske estimater (kr/enhet på grovt nivå)

• Fremdriftsplaner: Overordnet gjennomføringstid for prosjektene og eventuelt delprosjektene. Det understrekes at å etablere realistiske kostnadsoverslag og fremdriftsplaner er minst like viktig som i de senere fasene av prosjektet, ettersom de kan være avgjørende for valg av riktig prosjektalternativ og for prioritering mellom prosjekter i en portefølje.

[simpay id="268"]