Ulike perspektiv i prosjekteierstyringen

Normalt skal prosjekteier ivareta/hensynta tre forskjellig perspektiv:

  1. Forretningsperspektivet: Skal sikre at prosjektet er strategisk riktig og lønnsomt. Skal også sikre forretningsfokus, kontinuerlig kost/nytte vurdering og aktiv usikkerhetsstyring.
  2. Brukerperspektivet: Skal sikre at brukernes behov ivaretas i løpet av prosjektet, og at prosjektet leverer på brukernes behov og effekter/gevinster.
  3. Leverandørperspektivet: Skal sikre at prosjektet gjennomføres på en god måte, med riktige leverandører, riktige ressurser med riktig kompetanse og kapasitet.

Perspektivene er listet opp i prioritert rekkefølge. Dersom prosjekteierstyringen ivaretas av et prosjektstyre eller prosjektråd kan det være lurt at vedkommende som har ansvar for forretningsperspektivet leder styringsgruppen.

[simpay id="268"]