Samspill i utvikling

I dagens bygg-/ og eiendomsbransje er det stadig oftere man ser og hører om samspillsprosjekter. Interessen brer om seg. Men hva er «samspill»? Kjært barn har mange navn. Og navnet oppfattes ulikt av ulike aktører.

I forbindelse med at jeg har gjennomført intervjuer denne uken har jeg fått en del spørsmål om samspillsmodellen og prisen «Gullhammeren» som ble utdelt i oktober 2018 av Bygg21 for temaet samspill. Min kollega i T-2, Geir Torsæter, vant prisen sammen med Fredrik Nilsen. De representerte i UiB-prosjektet Universitetsmuseet i Bergen henholdsvis byggherren Statsbygg og entreprenøren Obas Vest. Det gleder meg stort at Bygg21 delte ut en pris for dette viktige temaet!

Samspill i utvikling
I dagens bygg-/ og eiendomsbransje er det stadig oftere man ser og hører om samspillsprosjekter. Interessen brer om seg. Statsbygg har sagt at de vil satse på flere samspillsprosjekter fordi det fører til spart tid, penger og bedre kvalitet. [1], [2]
I kommunene rundt om i Norge har man også begynt å få opp øynene for modellen, og det er fint å se!

Men hva er «samspill»?  Kjært barn har mange navn. Og navnet oppfattes ulikt av ulike aktører.
Jeg ble første gang kjent med modellen i 2005 da den svenske «consulten» Gösta Fernström kom til oss i Selvaagbygg og fortalte om «Partnering». Siden den gang har jeg vært med i mange samspillsprosjekter og erfart at samspill/partnering kommer i variasjoner. Det finnes ulike oppfatninger om hva samspill er og hvordan det skal gjennomføres. Det var kanskje derfor arbeidet med en Norsk Standard kontrakt for samspill aldri ble fullført. Ironisk nok strandet samspillet pga ulike oppfatninger om samspill…
Hvis man søker etter definisjon av «partnering» eller «samspill» vil man finne mange oppfatninger om hva det er, men det kanskje ikke én klar definisjon.
Gösta Fernstöm snakker om partnering med hensyn til kunden. Han sier:
”Partnering är ett internationellt vedertaget begrepp för samverkan mellan intressenter som kännetecknas av förtroende, tillit, öppenhet och där det gemensamma målet är kundens bästa och att överträffa kundens förväntningar”. (Fernström, Byggindustrin nr 28/2005) [3]

Jeg liker at han tar inn kundeperspektivet, og jeg mener det er svært viktig. Vi må komme sammen i prosjekt for å løse kundens behov. Det er prosjektmålene som er målsetningen med arbeidet, -ikke de ulike aktørenes suboptimale firmamålsetninger.

Dagens utvikling og ibruktagelse av IPD (Integrated Project Delivery) og på norsk IPL (Integrerte Prosjekt Leveranse) som blant annet tas i bruk av Nye Veier er i høyeste grad samspill. Dette er kanskje modellen som er mest moden og har kommet lengst innenfor partnering/samspill.

Uansett hva modellen heter og hvordan vi oppfatter den er det viktig er at vi snakker sammen om hvordan vi oppfatter modellen og hvordan samarbeidet skal fungere i prosjektet.

Samspill og LEAN.
Skal man få til LEAN prosjekt er samspill en god vei å gå. Og gjerne ikke bare tenke ett prosjekt, men man kan lage en strategisk allianse der man jobber sammen gjennom mange prosjekter og etablerer kunnskap om hverandres forventninger og hverandres leveranser, i en kontinuerlig utvikling og forbedring av samarbeid og leveranser.

I byggebransjen, og spesielt det offentlige, er man for dårlig til å etablere strategiske allianser. Kravet innen offentlige anskaffelser om at alt skal konkurranseutsettes setter en effektiv stopper for det. Det vil si; man har jo muligheter innenfor dette regelverket også, men da skal du ønske det og tenke gjennom hvordan det gjøres.

Passer det for alle prosjekter?
Ja. Alle prosjekter trenger samspill. Det er ikke alltid man kaller det et samspillsprosjekt, men man trenger likevel samspill i prosjektet. Skal vi lykkes må vi samarbeide.

Menneskets evne til samhandling er en forutsetning for at vi i det hele tatt kan reise et bygg. Den kapasiteten hver og en av oss besitter, er ikke tilstrekkelig. Et byggeprosjekt krever kunnskap og erfaring fra mange disipliner og aktører.

Passer det for alle personer?
Suksesskriterium er tillit og åpenhet. Men hvordan skaper man tillit og åpenhet?
Det er personavhengig. Det er relasjonsavhengig. Du må ha interesse for de andre i prosjektet.
Tillit, kommunikasjon er viktig. Kan du etablere tillit til andre personer i prosjektet? Tør du?

Hvordan lærer man dette?
Vi i T-2 har holdt flere kurs i samspill.
Meld deg gjerne på interessentlisten for samspillskurset, så kontakter vi deg med mer informasjon når nytt kurs nærmer seg.

-alx

Kilder:
[1] https://www.statsbygg.no/Nytt-fra-Statsbygg/Nyheter/2016/Samspill-modell-gir-billigere-og-bedre-bygg/
[2] https://www.statsbygg.no/Nytt-fra-Statsbygg/Nyheter/2018/Statsbygg-satser-pa-samspill/
[3] http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1017362/FULLTEXT01.pdf

Alexander Strand
Alexander Strand
Articles: 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.